Rozdział I. Postanowienia ogólne 

1. Definicje

 1. Usługodawca – Nazwa: 4B Systems Sp. z o.o., adres: al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, NIP: 575-188-70-93
 2. Usługa – dostęp do Aplikacji webowej CRM, udostępnionej przez Usługodawcę na warunkach niniejszego regulaminu, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach internetowych Usługodawcy.
 3. Klient – podmiot prywatny lub firmowy zlecający poprzez formularz online rejestracji usługi Usługodawcy świadczenie Usługi w modelu subskrypcyjnym oraz dokonujący Opłaty za dostęp do Usługi.
 4. Aplikacja – oprogramowanie CRM zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępnianie Klientowi przez przeglądarkę internetową, dostępne po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła pod adresem przypisanym do Użytkownika, umożliwiające świadczenie Usługi.
 5. Konto – instancja Aplikacji skonfigurowana i udostępniona dla Klienta, dostępna pod indywidualnym adresem internetowym.
 6. Użytkownik – Klient lub pracownicy Klienta korzystający z Usługi, przypisani do Konta Usługi.
 7. Opłata – wynagrodzenie wnoszone z góry przez Klienta za Usługę świadczoną w miesięcznym Okresie Rozliczeniowym zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach internetowych Usługodawcy, płatne przy użyciu dostępnych metod płatności (obciążenie subskrypcyjne karty płatniczej, przelew bankowy, BLIK).
 8. Kontakt – dane kontaktowe organizacji lub osoby fizycznej, wprowadzone do Aplikacji Klienta za ich zgodą.
 9. Limit Liczby Użytkowników – maksymalna liczba Użytkowników zarejestrowanych w Usłudze.
 10. Limit Liczby Kontaktów – maksymalna liczba Kontaktów dodanych do Aplikacji.
 11. Limit Liczby Lejków – maksymalna liczba zdefiniowanych filtrów Kontaktów w Aplikacji Klienta.
 12. Limit Powierzchni Na Dane – maksymalna liczba danych przechowywanych w Aplikacji Klienta, wyrażona w megabajtach (MB) i gigabajtach (GB).
 13. Moduł – grupa funkcjonalności Aplikacji, zebrana w tematyczny interfejs, realizująca przypisane programistycznie zadania, możliwa do opcjonalnego uruchomienia w Usłudze Klienta.
 14. Panel Klienta – dostępna po zalogowaniu loginem i hasłem unikalna strona udostępniona Klientom w celu zarządzania Kontem oraz wykupionymi Usługami.
 15. Plan Abonamentowy – definiuje Limity Liczby Użytkowników, Limity Liczby Kontaktów, Limity Liczby Lejków, Limit Powierzchni Na Dane, dodatkowe usługi świadczone przez Dostawców, dodatkowe Moduły oraz wysokość lub brak Opłaty.
 16. Okres Rozliczeniowy – okres umożliwiający korzystanie z Usługi, trwający od momentu opłacenia przez Klienta subskrypcji usługi przez okres określony w Planie Abonamentowym.
 17. Przeglądarka Internetowa – oprogramowanie służące do komunikowania się z Usługą za pośrednictwem sieci Internet.
 18. Umowa – porozumienie zawarte pomiędzy Usługodawcą a Klientem w zakresie oferowania Usługi po uregulowaniu Opłaty zgodnej z Planem Abonamentowym. Integralną część Umowy stanowi niniejszy Regulamin.
 19. Dostawca – odrębny podmiot gospodarczy świadczący dodatkowe usługi, z których Klient może korzystać w Aplikacji.
 20. Blokada Usługi – blokada dostępu do Aplikacji dla Użytkowników Klienta.
 21. Wyłączenie Usługi – całkowite usunięcie Usługi wraz ze wszystkimi danymi.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Usługi przez Klienta.

3. Klient oświadcza, iż zamawiając Usługę akceptuje postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu.

4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy. Zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@4bsystems.pl.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym Usługodawca poinformuje Klientów drogą elektroniczną.

 
Rozdział II. Prawa i obowiązki Klienta 
 1. W trakcie rejestracji Usługi Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych organizacji.
 2. Klient zobowiązany jest do ochrony danych dostępowych Użytkowników do Usługi.
 3. Klient ma prawo do pomocy technicznej w zakresie parametryzacji i wdrożenia Usługi we własnej organizacji.
 
Rozdział III. Prawa i obowiązki Usługodawcy 
 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi z należytą starannością.
 2. Usługodawca nie odpowiada za problemy związane w realizacją lub dostępem do Usługi spowodowane:
  1. nieprawidłowym działaniem Przeglądarki Internetowej Klienta,
  1. nieprawidłowym działaniem połączenia z Internetem,
  1. niewłaściwym lub nieuprawnionym działaniem osób trzecich,
  1. zakłóceniami w dostępie do usług oferowanych przez podmioty trzecie oraz Dostawców.
  1. problemami technicznymi po stronie serwera niezależnymi od Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta haseł Użytkowników do Konta osobom trzecim.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Blokady bądź Wyłączenia Usługi w przypadku:
  1. podania przez Klienta nieprawdziwych danych,
  1. naruszenia przez Klienta któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu,
  1. używania Konta w sposób niezgodny z prawem,
  1. nieopłacenia przez Klienta dostępu do Usługi.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Wyłączenia Usługi w przypadku, gdy Blokada Usługi trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni.
 6. Usługodawca może wprowadzać aktualizację Aplikacji w zakresie front-endu oraz back-endu oraz zastrzega sobie prawo do okresowego blokowania dostępu do Aplikacji w czasie trwających aktualizacji. Jednocześnie Usługodawca dołoży starań aby aktualizacje dokonywane były w czasie najmniej dokuczliwym dla Klientów.
 7. Usługodawca może wprowadzić ceny Usługi, a wprowadzone zmiany będą obowiązywały od momentu wprowadzenia nowego cennika.
 
Rozdział IV. Uruchomienie usługi
 1. W celu uruchomienia Usługi potencjalny Klient musi wykonać następującą procedurę aktywacyjną:
 2. wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www produktu, podając swój adres e-mail,
 3. na podany adres e-mail Klient otrzyma link aktywacyjny z dostępem do Panelu Klienta,
 4. Klient zobowiązany jest do wypełnienia danych organizacji oraz ustanowienia własnego hasła do Panelu Klienta,
 5. w Panelu Klienta, Klient może dokonać wyboru interesującej go Usługi, dokonując jej aktywacji,
 6. aktywacja Usługi odbywa się poprzez wybór odpowiedniego Planu Abonamentowego Usługi, zdefiniowaniu obciążanej karty płatniczej oraz dokonaniu Opłaty (przy wyborze płatnych Planów Abonamentowych),
 7. Klient zobowiązany jest podać parametry Usługi w celu jej uruchomienia.
 8. Klient może skorzystać z Planu Abonamentowego Bezpłatnego, który nie jest ograniczony czasowo, posiada natomiast niskie Limity Liczby Użytkowników, Limity Liczby Kontaktów, Limity Liczby Lejków, Limit Powierzchni Na Dane oraz jest ograniczony w zakresie usług zintegrowanych Dostawców.
 9. Bezpłatny Plan Abonamentowy stanowi świadczenia usługi. Klient może w ramach Planu Bezpłatnego wprowadzać dane osobowe i dokumenty do Aplikacji.
 10. Aktywacja jakiegokolwiek Planu Abonamentowego jest równoznaczna z zawarciem Umowy.
 11. W przypadku wyboru Planu Abonamentowego płatnego, Klient wnosi Opłatę za Usługę za pośrednictwem karty płatniczej.
 12. Opłata za Usługę obejmuje również dodatkowe usługi zgodnie z wykorzystaniem: wiadomości SMS, wiadomości e-mail, w wysokości zgodnej z wybranym Planem Abonamentowym.
 13. Klient może zrezygnować z aktualnego Planu Abonamentowego danej Usługi poprzez wycofanie subskrypcji w Panelu Klienta. Dezaktywacja Planu Abonamentowego dokonywana jest po upływie okresu na jaki została wniesione Opłata.
 14. Klient ma prawo do zmiany Planu Abonamentowego na wyższy lub niższy w dowolnym momencie Okresu Rozliczeniowego poprzez zmianę Planu w Panelu Klienta. Zmiana Planu Abonamentowego oraz jego rozliczenie będzie przebiegało w sposób następujący:
 15. Zmiana na tańszy lub Bezpłatny Plan Abonamentowy – wejdzie w życie po zakończeniu obecnego Okresu Rozliczeniowego, Klient nie otrzyma zwrotu środków wniesionej Opłaty,
 16. Zmiana na droższy Plan Abonamentowy – wejdzie w życie natychmiast po dokonaniu Opłaty. Opłata zostanie rozliczona proporcjonalnie.
 17. Rozwiązanie Umowy jest równoważne z Wyłączeniem Usługi.
 18. Klient nie może żądać zwrotu jakichkolwiek wniesionych Opłat w przypadku Wyłączenia Usługi i rozwiązania Umowy.
 19. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 20. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie dokumentów elektronicznych i dostarczanie ich drogą elektroniczną.
 
Rozdział V. Usługi zewnętrzne Dostawców
 1. Usługodawca może dostarczać Klientom usługi podmiotów trzecich (Dostawców), takie jak:
  1. usługi wysyłki i odbioru wiadomości: SMS, MMS, e-mail
  1. usługi VoIP
  1. usługi fakturowania
  1. usługi podpisu elektronicznego
 2. Usługodawca zapewnia w Aplikacji usługi obce Dostawców dzięki wprowadzanym integracjom z usługami Dostawców.
 3. Usługodawca może pośredniczyć w świadczeniu części usług Dostawców.
 4. Korzystanie z części usług obcych może wymagać od Klienta zawarcia odrębnych umów z Dostawcą. Konsekwencje braku zawarcia odpowiedniej umowy i w konsekwencji braku świadczenia usługi obcej nie obciąża Usługodawcy i ciąży na Kliencie.
 5. Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczonych usług Dostawców.

Rozdział VI. Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację wysyłając ją na adres e-mail: kontakt@4bsystems.pl.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w ciągu 90 dni, a odpowiedź zostanie nadana na adres e-mail Klienta.
 
Rozdział VII. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
 1. W ramach Aplikacji i Konta Klienta Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe, w stosunku do których jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. W związku z realizacją niniejszej Umowy, Usługodawca może uzyskiwać dostęp do tych danych osobowych.
 2. W związku z zawarciem i realizacją Umowy, Usługodawca przetwarza również dane osobowe Usługodawcy lub jego pracowników, przedstawicieli zaangażowanych w realizację niniejszej Umowy.
 
Rozdział VIII. Umowa powierzenia danych osobowych oraz obowiązek informacyjny

Zważywszy, że Usługodawca (zwany dalej również Podmiotem przetwarzającym) będzie przetwarzać dane osobowe gromadzone przez Klienta (zwany dalej również Administratorem danych) w ramach oferowanych Usług i uruchomionej Aplikacji, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 Oświadczenia Stron

 1. Administrator danych powierza Usługodawcy do przetwarzania dane osobowe gromadzone w ramach Usługi, które to dane obejmują, m.in.: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonów, adresy e-mail, numery NIP, brzmienia firm, adresy siedzib, skany dokumentów, umów, dane wrażliwe.
 2. Usługodawca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych, w zakresie i celu określonym niniejszą umową.
 3. Usługodawca zobowiązuje się, że nie będzie modyfikował, usuwał ani wykorzystywał powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych w jakikolwiek inny sposób niż na potrzeby świadczenia usług na rzecz Administratora danych. Ponadto, Usługodawca zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności w zakresie powierzonych mu do przetwarzania danych.
 4. Usługodawca oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

§ 2 Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych

 1. Administrator danych powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy wyłącznie w celu świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem Usług i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów.

§ 3 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.
 2. Usługodawca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Usługodawca oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.
 5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zawiadomić Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych — nie później niż w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od chwili powzięcia informacji o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych. W zawiadomieniu Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wskazać okoliczności zdarzenia, prawdopodobne przyczyny oraz środki, jakie zostały zastosowane w związku ze zdarzeniem, w celu zminimalizowania negatywnych skutków — wraz z niezbędną dokumentacją. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić Administratorowi danych możliwość uczestniczenia w wyjaśnianiu okoliczności zdarzenia. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany udzielić wszystkich informacji oraz wyjaśnień, jak również podjąć wszelkie działania, które umożliwią Administratorowi danych osobowych wywiązanie się z obowiązku notyfikacyjnego wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa dane, wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.

§ 4 Podpowierzenie

 1. Podmiot przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych osobowych w drodze pisemnej umowy podpowierzenia innym podmiotom przetwarzającym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji podprzetwarzającego przez Administratora danych lub braku sprzeciwu. Zawierając niniejszą umowę, Usługobiorca akceptuje następujących podprzetwarzających:
  1. LINK Mobility Poland Sp. z o.o. – zakres podpowierzenia obejmuje przetwarzanie danych w związku z Modułem służącym wysyłce wiadomości SMS,
  1. Mailgun Technologies, Inc. – mailgun.com, zapewniający obsługę e-mail,
  1. cyber_Folks S.A. – kei.pl – w zakresie zapewnienia serwera.
 2. Powierzenie przetwarzania danych podprzetwarzającym spoza listy, o której mowa w ust. 1 powyżej, wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi danych w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator danych może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia danych konkretnemu podprzetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Podmiot przetwarzający nie ma prawa powierzyć danych podprzetwarzającemu objętego sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Podmiot przetwarzający zgłosi Administratorowi danych w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.

§ 5 Odpowiedzialność stron

 1. Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Podmiotu przetwarzającego za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z umową.
 3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy niniejsza umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.
 2. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych obowiązuje przez czas świadczenia usług na rzecz Administratora, które to usługi wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych.

Rozdział IX. Obowiązek informacyjny

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest 4B Systems Sp. z o.o., al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, NIP: 575-188-70-93, KRS: 0000520586, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, e-mail: kontakt@4bsystems.pl.

Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • dane Klienta,
 • dane przekazane nam w związku z realizacją umowy, takie jak dane użytkowników, dla których mają zostać założone konta użytkowników,
 • pozostałe dane przekazane w związku z realizacją umowy.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej, co stanowi wypełnienie obowiązków prawnych nakładanych na nas przez przepisy prawa jako na podmiot prowadzący działalność gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez następujące podmioty:

 1. hostingodawca – w zakresie przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. dostawcy oprogramowania w chmurze – w zakresie korzystania z oprogramowania, w którym dochodzi do przetwarzania danych osobowych, jak np. oprogramowanie służące do wystawiania faktur,
 3. biuro rachunkowe – w zakresie księgowości, w ramach której dochodzi do przetwarzania danych osobowych zawartych w treści dokumentów księgowych,
 4. firmy i kancelaria prawnicze – w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 5. inni podwykonawcy, którzy w związku ze świadczeniem na naszą rzecz usług mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych.

Wszystkie podmioty biorące udział w przetwarzaniu danych osobowych zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z zawartej z nami umowy.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali dane, mogą Państwo żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinni Państwo wskazać na Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie opiera się na takiej zgodzie,
 • prawo do przenoszenia danych (mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwo nam dostarczył na podstawie umowy lub zgody. Mogą nam Państwo zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzą Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail kontakt@4bsystems.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie danych jest warunkiem skorzystania z naszych usług.

 
Rozdział X. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.
 2. Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące Aplikacji i Usługi stanowią wyłączną własność Usługodawcy.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące prawo.